VIZE SALESIÁNSKÉ KOMUNITY

28 Pro 2015

vzešlá z reflexe podnětů farníků

 

Naše vize působení salesiánské komunity v Pardubicích vychází z předpokladu, že každý člověk touží být milován, přijímán a uznáván. Tento moment ležel na srdci i našemu zakladateli sv. Janu Boskovi, a proto měl otevřené srdce i náruč pro všechny, zvláště však pro mladé lidi. Byl si ale vědom toho, že vše dobré nemůže dát jenom člověk, ale pouze Bůh a na tom postavil svoji výchovnou metodu. I naše komunita chce z tohoto pohledu přistupovat ke všem lidem, kteří přicházejí do našeho domu a účastní se našich programů.

            Vnímáme, že se náš dům stává jakýmsi centrem nové vzájemné spolupráce. Cestou, kterou bychom chtěli vykročit, je být místem jednoty a pokoje. Chceme propojit i všechny aktivity s důrazem na prohloubení duchovního života. Naším úkolem, který již realizujeme, je zapojit návštěvníky našeho kostela i do činnosti Salesiánského střediska a účastníky programů střediska zvát do společenství farnosti.

            Z tohoto pohledu jsme vyhodnocovali i vaše návrhy a připomínky z konce května 2015. Všímali jsme si především těch návrhů, které přispívají k jednotě a vzájemné spolupráci. Nejvíc návrhů i nejvíc hlasů se týkalo mší svatých pro rodiny s dětmi. Spolu s farností i s vámi to považujeme za důležité a chceme, aby tyto specifické bohoslužby pokračovaly a rozvíjely se. Stejně tak souhlasíme s rozvinutím společenství mladých a dalšími duchovními aktivitami (modlitby „Taize“, setkávání se nad Písmem aj.). V této oblasti záleží na zájmu a ochotě ke spolupráci. Také bereme vážně i vaše připomínky ke kroužkům střediska, např. horolezecká stěna pro starší, otevření oratoře pro děti a mládež. Růst těchto aktivit je však závislý na míře dobrovolnické služby z vašich řad. Co nás v průzkumu zarazilo je malá poptávka po duchovních podnětech.

            Z naší strany jsme na základě průzkumu nově zavedli tyto programy: katecheze pro farníky v pátek při mši; duchovní obnovy v adventě; maminky ze Salíčku zavedly pravidelné Modlitební večery pro ženy a uskutečnily pouť pro rodiny s dětmi. Rozjel se nový horolezecký kroužek, Kroužek tvořivosti pro děvčata a Kutilský pro kluky. Obnovili jsme měsíční setkání pro seniory. Rozšířili jsme otevření baru pro děti a rodiče během kroužků o dva další dny (nyní středa až pátek). Otevřeli jsme nové společenství pro mladší mládež. Nedělní oratoř (čas naplněný zábavou a rozvíjením kamarádských vztahů) je nyní nově otevřena pro děti a mládež i bez přítomnosti rodičů.

            Pro vaši informaci vám chceme popsat spolupráci s dalšími subjekty v našem domě. Nejhlouběji spolupracujeme s Centrem Don Bosco. Je to salesiánské dílo se specifickým posláním. Vzhledem k jejich speciálnímu zaměření (děti z dětských domovů) a režimu programů s nimi spolupracujeme v těchto bodech: Noc kostelů, Adventní koncert, vlastní brigáda v areálu, propůjčení prostor a pomůcek pro jejich akce a ke sportovnímu vyžití, účast na některých našich akcích (oslava Don Boska). Také vy farníci se již podílíte na spolupráci s CDB, např. pravidelnou dodávkou pečiva, nebo pomocí s vařením. Od letošního roku jsme zavedli pravidelné schůzky ředitelky CDB a komunity.

ZŠ a MŠ NOE – ve spolupráci se Salesiánskou provincií průběžně domlouváme prostory v našem domě, které bude používat tato křesťanská škola. Co se týká spolupráce, mohou jejich děti chodit na kroužky střediska. Nový kroužek Školní klub je cílenou aktivitou pro děti školy.

Církev Slovo Života – toto křesťanské společenství je u nás v nájmu. Bližší spolupráce s ním se zatím nerozvinula.

Pro další vykročení k lepší spolupráci a rozvoji salesiánského střediska potřebujeme společně učinit nějaké konkrétní kroky. Aby mohlo středisko lépe fungovat, sestavili jsme tabulku delegovatelných prací. Chceme vás požádat o zapojení se do společného díla. Budeme rádi, když přijmete zodpovědnost za některou malou službu pro celé společenství. Výsledkem zvyšující se spolupráce farníků a salesiánů pak bude větší nabídka aktivit, stejně jako hlouběji prožívané společenství mezi námi.

 

Na 1. neděli adventní L.P. 2015

                                                                                    Vaši salesiáni P.Josef, P.Ondřej a Georg